News & Blog

Mr. Matthieu Peyraud ผู้อำนวยการด้านการทูตวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการศึกษาขั้นสูง และคณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการเยือนสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

News & Blog

🇹🇭🇫🇷 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.45 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส นำโดย Mr. Matthieu Peyraud ผู้อำนวยการด้านการทูตวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการศึกษาขั้นสูง และคณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นำโดย Dr. Xavier Grosmaitre ผู้ช่วยทูตด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาขั้นสูง ในการเยือนสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

🤝ในการนี้ คณะผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส และคณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center : RERC) ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ (TFII-Schneider Electric Center of Excellence) โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเยี่ยมชมการดำเนินงาน
***************************************************************************

📌สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการวิชาการได้ที่
📧 customers@tfii.kmutnb.ac.th
Tel. 062 509 7983