Mr. Matthieu Peyraud ผู้อำนวยการด้านการทูตวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการศึกษาขั้นสูง และคณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการเยือนสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.45 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...

Read More

ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิศวกรรมให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Developing Engineering Skills for Biomedical Engineering Students) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษาทางด้านวิศวกรรม

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับอนุมัติจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในโครงการพัฒนาทักษะฝีมือด้า...

Read More

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

29 เมษายน 2567 เวลา 09.10 น. ณ ห้องอบรม 303 ชั้น 3 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเ...

Read More

จัดฝึกอบรมให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตร VT2

29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรม 602 ชั้น 6 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเ...

Read More

💥รับสมัครด่วนหลักสูตร International Welding Engineer (IWE) มีโปรดี ๆ มาฝาก 📢

รับสมัครด่วนหลักสูตร International Welding Engineer (IWE) มีโปรดีๆมาฝาก เปิดลงทะเบียนแล้วสำหรับหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding E...

Read More

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI-SUBCON) ร่วมประชุมหารือ และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 704 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดย ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายระบบการผลิตอัต...

Read More

พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ “TFII-Schneider Electric Center of Excellence”

28 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุต...

Read More

📣“เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ตามแนวทาง EEC ไตรมาสแรก ประจำปี 2567 หลักสูตรทางด้าน NDT” 📢

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบ...

Read More

🔑รับสมัครด่วน บุคคลที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น (Basic PLC Programming) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ Up Skill และ Re Skill💥

รับสมัครด่วน บุคคลที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น (Basic PLC Programming) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปที...

Read More

Campus France Tour 2023

Bonjour !6 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ ...

Read More