ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

Projects

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) โดยให้การสนับสนุนในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Programmable Logic Controller (PLC) โดยการสนับสนุนเครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ การจัดการด้านพลังงาน รวมถึงซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ ตลอดจนซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน พร้อมทั้งส่งบุคลากรมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้กับบุคลากร ของฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อให้ฝ่ายได้นำเทคโนโลยีต่างๆไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของบริการฝึกอบรม งานบริการการเรียนการสอน งานบริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา ตลอดจนงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน การประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นอีกมากมาย ด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ได้แก่ Institute National Polytecnique de Grenoble (INP Grenoble) เพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศไทย และประเทศฝรั่งเศส