ฝ่ายวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

Projects

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเอกชนต่างๆทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทเอกรัฐ โซล่าเซลล์และ Université de Lorraine โดยทำการวิจัยร่วมกับ Groupe de Recherche en Électrotechnique et Électronique de Nancy (Laboratoire GREEN) เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center, RERC) ซึ่งทำการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงานโดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกสองปริญญา (Dual Degree Program) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (Electrical and Energy Engineering) ระหว่าง Université de Lorraine กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นอกจากนี้ยังบริการห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่นพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการบริหารจัดการพลังงานทดแทนด้วยอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่ทันสมัยอีกด้วย