ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

Projects

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม UGINE และบริษัท Thainox เป็นกลุ่มบริษัทผลิตเหล็กสเตนเลสรายใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส และประเทศไทยในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยสาขาการกัดกร่อนโดยวิธีเทคนิคเคมีไฟฟ้า และได้สนับสนุนทุนฝึกอบรมบุคลากร ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ Institut National  Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse) และ Institut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) และ ในปี พ.ศ. 2549 ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) และบริษัท TOTAL E&P Thailand เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบสารยับยั้งการกัดกร่อน (Inhibitor) ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อให้บริการการทดสอบสารยับยั้งการกัดกร่อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการ ที่สามารถรองรับการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาการกัดกร่อนโดยมีผลงานการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม แก่หน่วยงานภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการลงนามความร่วมมือกับ Institute for Tropical Technology (ITT) เวียดนามในการดำเนินการวิจัยร่วมกัน