ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

Projects

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานได้รับการสนับสนุนจาก Électricité de France (EDF) และบริษัท Ecodime เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการจำลอง Power Station ชุดทดลองระบบขับเคลื่อนมอเตอร์อุตสาหกรรมสำหรับการฝึกอบรมการเรียนการสอนงานวิจัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปทั้งภาครัฐ และเอกชน

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานได้ให้บริการวิชาการทางด้านการเรียนการสอน และฝึกอบรม ตรวจสอบ ทดสอบ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของการสูญเสียพลังงานมาตรการควบคุมและอนุรักษ์การใช้พลังงานมาตรการประหยัดพลังงานและการตรวจวัดพลังงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ปัจจุบันฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กทม.) ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพี่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยในปี พ.ศ. 2561 นั้น ได้มีการเปิดหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 13 รุ่น โดยมีผู้ผ่านการอบรม 181 คน และมีผู้ผ่านการทดสอบ 176 คน รวมทั้งหมด 357 คน