ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายพลังงานระบบเซลล์เชื้อเพลิงประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลังสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

P1-1-1

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-046-00 เรื่อง “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 9/2564 และรุ่นที่ 10/2564 (International Welding Inspection Personnel(IWI-C))

175449362_2537406949902011_5126285279609001816_n

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมา...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร IWP และ IWS

3

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม ...

Read More

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายพลังงานระบบเซลล์เซื้อเพลิงประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

Read More

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสร่วมกับ ศูนย์วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมสากล และศูนย์วิจัย และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWP)

welding

ด้วยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมสากล และศูนย์วิจัย และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบ...

Read More

การจัดฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตร ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 รุ่นที่ 2/2563

1-28-2021 2-19-17 PM

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายให้เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โด...

Read More

การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 เป็นผลงานของนายสุวัจน์ สิกบุตร และนายอมร บุญเส็ง

IMG_8380

เครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 เป็นผลงานของนายสุวัจน์ สิกบุตร วิศวกร ฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งทำร่วมกับนายอมร บุญเส็ง ช่างเทคนิค สถาบันนวัตก...

Read More

ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตร เพื่อการผลิตและจำหน่าย

104128

ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตร เพื่อการผลิตและจำหน่ายจำนวน 4 ผลงาน ดังนี้ 1. ชื่อผลงาน แผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เ...

Read More