คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยก...

Read More

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-008-01 เรื่อง “วิศวกรการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 15/2564 (International Welding Engineer Class 15/2021)

การจัดฝึกอบรม Online “วิศวกรการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 15 ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลย...

Read More

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับคณะพนักงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นำโด...

Read More

ร่วมประชุม และนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบัน กับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิ...

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน (Université de Lorraine) ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย H.E. Mr. Thierry Mathou, the French Amba...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-046-00 เรื่อง “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 9/2564 และรุ่นที่ 10/2564 (International Welding Inspection Personnel(IWI-C))

175449362_2537406949902011_5126285279609001816_n

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมา...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร IWP และ IWS

3

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม ...

Read More

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสร่วมกับ ศูนย์วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมสากล และศูนย์วิจัย และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWP)

welding

ด้วยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมสากล และศูนย์วิจัย และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบ...

Read More

การจัดฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตร ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 รุ่นที่ 2/2563

1-28-2021 2-19-17 PM

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายให้เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โด...

Read More