Prof.Dr.Babak Nahid-Mobarakeh จาก McMaster University, Canada เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ TFII

31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ให้การ...

Read More

บันทึกข้อตกลงตวามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภาม...

Read More

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย”

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย” เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ให้...

Read More

จัดฝึกอบรมตามแนวทางโครงการ EEC เรื่อง “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00...

Read More

Schneider (Thailand) Limited เข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชม TFII

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ศ. ดร.เสาวณิต สุขภารังษี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. และ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโน...

Read More

จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1” (Penetrant Testing Level 1 : PT 1) ให้กับกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ EEC

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ.ระยอง จัดฝึกอบรม หลักสูตร ...

Read More

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส มจพ.ลงนาม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด” ร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมพัฒนางานวิจัย

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส มจพ.ลงนาม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด” ร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมพัฒนางานว...

Read More

จัดอบรมหลักสูตร“การเชื่อมบัดกรีท่อทองแดง” (Brazing for copper tube)

2 มีนาคม 2566 สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ให้บริการวิชาการแบบ In-house แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท ฮอซลิงค์ เมดิคัล จำกัด ในหลักสูตร“การเช...

Read More

จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายแผนการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบประเมิน EdPEx มาใช้งาน”

22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การส่งเสริมความรู้ความเข้า...

Read More

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ในสา...

Read More