ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

Projects

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท L’AIR LIQUIDE ในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆทุนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดฝึกอบรมร่วมกับ Institut de Soudure เพื่อการผลิตวิศวกรการเชื่อมและนักเทคโนโลยีการเชื่อมให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยปี พ.ศ. 2544 ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand, WIT) ให้มีสิทธิ์จัดฝึกอบรมในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมงานเชื่อมในระดับต่างๆตามข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding, IIW) ซึ่งมี 70 ประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากล ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล  ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล และช่างเชื่อมสากล นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย เช่น   การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9712 อีกทั้งยังมีงานบริการทดสอบตรวจสอบและสอบเทียบ งานบริการด้านการให้คำปรึกษา การจัดทำเอกสารรับรองระบบคุณภาพทางด้านงานเชื่อม เป็นต้น