มาตรวิทยาเชิงกล

Projects

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกลได้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางกลขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านทางสภาอุตสาหกรรมเครื่องกล (Federation of Mechanical-Industries, FIM) และหน่วยมาตรวิทยาของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (Centre Techniqu des Industries Mechanique, CETIM) ของประเทศฝรั่งเศส

          ปัจจุบันให้บริการการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น การวัดความหยาบผิวทั้งแบบ Contact และ Non – contact การวัดความตรงความกลมของเพลาการสอบเทียบเกจวัดความดัน