ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

Projects

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม  มียุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม บูรณาการการเรียนการสอน วิจัย และให้คำปรึกษา โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมของฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. หลักสูตรสกาดาระดับเชี่ยวชาญ (SCADA Expert)
2. หลักสูตรการจำลองสถานการณ์ระบบการผลิตและธุรกิจบนคอมพิวเตอร์ (Simulation and Business Computer)
3. ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)
4. หลักสูตรบริการวิชาการแก่ภาคการศึกษา (Free Training Courses for Academic Service)

นอกจากนี้ยังมีงานบริการจัดทำคู่มือหรือเอกสารประกอบการบริการวิชาการ ได้แก่
1. โปรแกรมสื่อช่วยการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
2. ตำรา
3. คู่มือ
4. จัดทำชุดฝึก ชุดทดลอง อาทิ เช่น ชุดทดลองการใช้งานพีแอลซี เป็นต้น

งานบริการให้คำปรึกษา งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
1. ระบบสกาดา (SCADA System)
2. การจำลองสถานกรณ์บนคอมพิวเตอร์ในงานด้านการผลิต และระบบธุรกิจ (Computer    Simulation in Manufacturing & Business System)
3. เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิต และระบบธุรกิจ(Information Technology in   Manufacturing & Business System)