News & Blog

จัดฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWIP)

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWP) เป็นวันแรก ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ โดยทางสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดฝึกได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่ทำงานเป็นช่างเชื่อมหรือมีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านงานเชื่อมในระดับผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ภายหลังการอบรมในหลักสูตรนี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถจัดการควบคุมการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในระดับผู้ปฏิบัติการด้านการเชื่อมในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน 2562 ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส