News & Blog

จัดฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 3/2562

News & Blog

จัดฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 3/2562

            ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 3/2562 โดยจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เนื่องจากในปัจจุบันช่างเครื่องปรับอากาศนั้นเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความเสียงในเรื่องการอัดสารทำความเย็น ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการติดตั้งสูง จึงมีความจำเป็นต้องมีการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีมาตรฐานในการติดตั้ง มีทักษะและความชำนาญในการติดตั้ง รวมไปถึงการออกแบบอุปกรณ์และเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง อบรมระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ ห้อง 404 และห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส