News & Blog

ผู้เยี่ยมชมจากบริษัท Aperam Stainless Services & Solutions International SAS

News & Blog

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับ Mr.Jean-Charles Lemaitre จากบริษัท Aperam Stainless Services & Solutions International SAS ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน และฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม เมื่อเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562