News & Blog

TFII จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 4/2562

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 4/2562 ระหว่างวันที่ 2, 16, 23, 30 พ.ย และ วันที่ 7 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นให้สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุงวิเคราะห์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศได้ ณ ห้องฝึกอบรม 403 ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ ชั้น 9 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส