News & Blog

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายจามิกร ไต่วัลย์ ด้านบริการดีเด่น
2. นายนพรัต กาญจนประยุธ ด้านวิชาชีพดีเด่น
3. นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ขึ้นรับมอบรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.