Electrical Control Systems via Mobile Application

News & Blog

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องฝึกอบรม 403 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ” (Electrical Control Systems via Mobile Application)ให้กับบุคลากรและนักศึกษาจำนวน 15 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องในการควบคุมระบบไฟฟ้าระยะไกล เทคโนโลยีการควบคุมระบบไฟฟ้าและสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าจาดระยะไกลได้ อีกทั้งยังเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธัญภพ ศิริมาศเกษม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้