News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร ED-104-00 เรื่อง “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร” (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 4/2563ให้กับช่างที่ติดตั้งไฟฟ้าและต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนำไปประกอบอาชีพตามประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อบรมระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม 403 และห้องปฏิบัติการ 408 ชั้น 4 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส