News & Blog

โครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2” รุ่นที่ 2/2563 (Non Destructive Testing Operator Level 2 Class 2/2020)

News & Blog

     เมื่อเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับอนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2” รุ่นที่ 2/2563 (Non Destructive Testing Operator Level 2 Class 2/2020) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engineer ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างบุคลากรทางด้านงานเชื่อมในระดับผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ภายหลังการอบรมในหลักสูตรนี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถในการจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในระดับผู้ตรวจสอบด้านการเชื่อมในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยมีขั้นพัฒนาการเรียนรู้ดังนี้ 1. จัดการ (Organize) ดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม 2. วิเคราะห์ (Analyze) ตัดสินใจแก้ไขปัญหาฉพาะหน้าในการปฏิบัติการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประเมินผล (Evaluate) การตรวจสอบให้สอดคล้องตามเกณฑ์ตัดสินตามมาตรฐานสากล และ 4. รายงาน (Report) ผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง โดยมีเข้าอบรมจำนวน 26 คน ซึ่งกำหนดจัดอบรมระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ หรือ 40 วัน อบรมวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างวันที่ 2-6, 9-13, 23-27,30 พฤศจิกายน – 4, 14-18, 21-25 ธันวาคม 2563 ถึง 11-15, 18-22 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส และนอกสถานที่