News & Blog

การจัดฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตร ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 รุ่นที่ 2/2563

News & Blog

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายให้เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทั้งในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันความเสี่ยง ด้วยเหตุดังกล่าวฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 รุ่นที่ 2/2563 (Non Destructive Testing Operator Level 2 Class2/2020) ในลักษณะรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564- 16 มีนาคม 2564 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engineer ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 22 มกราคม 2564 แต่ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป