News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร IWP และ IWS

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engineer ตามนโยบาย Thailand 4.0
จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร WD-051-00 เรื่อง “ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 2/2564 (International Welding Specialist Class 2/2021) และหลักสูตร WD-052-00 เรื่อง “ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 4/2564 (International Welding Practitioner Class 4/2021 : IWP) กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการงานเชื่อม ชั้น 1 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส