News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-046-00 เรื่อง “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 9/2564 และรุ่นที่ 10/2564 (International Welding Inspection Personnel(IWI-C))

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-046-00 เรื่อง “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 9/2564 และรุ่นที่ 10/2564 (International Welding Inspection Personnel(IWI-C)) แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งใหม่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมแบบวิถีใหม่ รูปแบบการฝึกอบรม Online ผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 2 รุ่น รวม 36 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน- 20 กรกฎาคม 2564