News & Blog

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

News & Blog