News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิค และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3” MAGNETIC PARTICLE TESTING/ PENETRANT TESTING LEVEL 3 (MT&PT Level 3) ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ในส่วนของการตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคผงแม่เหล็ก ระดับ 3 และเพื่อรับรองบุคลากรในด้านการตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคผงแม่เหล็ก ระดับ 3 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 9712 หรือ EN 473