News & Blog

ร่วมประชุม และนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบัน กับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร, รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์, รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล, อดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่งเศส ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี, ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน และคุณพิมพ์วลัญช์ มูสิกพันธ์, ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ร่วมด้วย Dr. Guillaume Da, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation และ Mr. Benoît Talleu, Cooperation officer of Science and Higher education, Climate officer. ผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานความสำเร็จในโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาฝรั่งเศส และปรึกษาหารือกับผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศสถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือใหม่ ๆ