News & Blog

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

News & Blog

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงห้องปฏิบัติการของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ในการนี้ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน และห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม