News & Blog

ฝ่าย CR ให้บริการวิชาการฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอก

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตร “การทดสอบการกัดกร่อนของกระป๋องบรรจุอาหารโดยเทคนิคเคมีไฟฟ้า” (Corrosion Testing of Food Cans by Electrochemical Techniques) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เน็กซ์ แคนอินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องฝึกอบรม 702 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกัดกร่อนของประป๋องบรรจุอาหารและเทคนิคการตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าแบบต่างๆ เช่น การวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของโลหะ การวัดอัตราการกัดกร่อนแบบของ Tofel, Potentiostatic Technique, Potentiodynamic Technique, Ecorr vs Time และ Electrochemical Impedance spectroscopy.