News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3” MAGNETIC PARTICLE TESTING/ PENETRANT TESTING LEVEL 3 (MT&PT Level 3)

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3” MAGNETIC PARTICLE TESTING/ PENETRANT TESTING LEVEL 3 (MT&PT Level 3) ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิค และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์
โดยในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ได้ดำเนินการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และสอบ และได้ดำเนินการเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ในส่วนของการตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคผงแม่เหล็ก ระดับ 3 และเพื่อรับรองบุคลากรในด้านการตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคผงแม่เหล็ก ระดับ 3 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 9712 หรือ EN 473