News & Blog

จัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00 เรื่อง “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00 เรื่อง “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2) ให้กับหน่วยงานภายนอก ด้วยวิธีออนไลน์ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 6 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 มี.ค-20 เม.ย 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบของบริษัทให้มี
ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ การรายงานผล การตัดสิน
ผลการตรวจสอบจำเป็นต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง