News & Blog

TFII ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 2”

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม TFII ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 ท่าน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 2” Penetrant Testing Level 2 (PT 2) ระหว่างวันที่ 6-10, 13-15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรม 702 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน กำหนดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเขียนรายงานการบันทึกผลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นิพันธ์ ศิริศักดิ์ และรศ.สมนึก วัฒนศรียกุล เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมร่วมเป็นวิทยากร