News & Blog

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 2” (MT 2) (Magnetic Particle Testing Level 2)

News & Blog

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 2” (MT 2) (Magnetic Particle Testing Level 2) ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรม 702 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ถูกต้อง และเพื่อให้สามารถเขียนรายงานการบันทึกผลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน