News & Blog

ประกาศรับสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist, IWS รุ่นที่ 3 ) อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ประจำปี 2565 ประเภท Non-Degree ในหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist, IWS รุ่นที่ 3)

  • คุณสมบัติผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวส. สาขางานเชื่อมหรือเกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี มาก่อนเข้ารับการฝึกอบรมจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อรับใบ Diploma IWS
  • ระยะเวลาในการฝึกอบรม (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)                1. วันที่อบรมจำนวน 65 วัน หรือ 13 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 17 กุมภาพันธ์ 2565 (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 08.00-17.00 น. สถานที่ฝึกอบรม สัปดาห์ที่ 1-7 ณ ห้องฝึกอบรม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันฯไทย–ฝรั่งเศส และสัปดาห์ที่ 8-13 ฝึกงาน ณ สถานประกอบการ                                                    2. จำนวนชั่วโมงหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ขั้นต่ำจำนวน 285 ชั่วโมง และผู้อบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลา 90% ของเวลาเรียนจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อรับใบ Diploma (ค่าธรรมเนียมในการสอบผู้อบรมเป็นผู้ชำระ)
  • ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสนใจสามารถสมัครได้ที่ลิ้งด้านล่างหรือ QR Code https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfrlwQ3PokccM…/viewform
  • เมื่อกรอกใบสมัครแล้วให้ทำการกรอกประวัติได้ที่ลิ้ง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdvQlaZsx9OQ9…/viewform
  • เอกสารแนบเพิ่มเติม แนบ file เอกสารส่ง E-mail : wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th ได้แก่                                                                     1. สำเนาบัตรประชาชน                                                                                         2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)                                       3. ประวัติส่วนตัว Resume (ต้องมี)                                                                     4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ รับรองสถานะระหว่างศึกษา (ต้องมี)           5. สำเนาใบวุฒิผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)                                                              6. รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                                                       7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                                              ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิยะดา E-mail : wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th