News & Blog

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2”

News & Blog

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 มีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2) ซึ่งจัดให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน โดยคุณสุรเชษฐ์ แก้วงาม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมเป็นผู้มอบ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่าน และกล่าวขอบคุณสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน ที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่ MT2, UT2, PT2 และ RT2