News & Blog

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ IWI-C

News & Blog

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและเปิดฝึกอบรมภาคปฏิบัติในหลักสูตร ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel : IWI-C) พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ รองผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.ขนิษฐา หินอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้หลักสูตร ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel : IWI-C) เป็นหลักสูตรภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engineer ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564ใโดยดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั่วไปเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านงานเชื่อม ซึ่งได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรม 704 ชั้น 7 และห้องปฏิบัติการชั้น 1 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส