News & Blog

ผลงานของบุคลากร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย

News & Blog

ผลงานของบุคลากร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม Cloud ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย ผลงานเรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท มิตรเจริญ เคเบิล เวอร์คส จำกัด โดย ศ. ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และคุณกิตติพงศ์ กิตติเมธีพันธ์, Senior sales executive บริษัท มิตรเจริญ เคเบิล เวอร์คส จำกัด เป็นผู้ลงนามในสัญญาดังกล่าว

ผลงานเรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” เป็นผลงานการประดิษฐ์ของ นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์เพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมของหลักสูตรการตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ 1 ของฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สร้างชิ้นงานเชื่อมที่สามารถกำหนดความยาวและตำแหน่งที่แน่นอนได้ใกล้เคียงกับขนาดจุดบกพร่องแบบขาดการหลอมละลายที่เกิดขึ้นจริง และมองเห็นตำแหน่งของจุดบกพร่องจากชิ้นงานตัดขวางได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมศักดิ์ ปามึก โทร. 02 555 2000 ต่อ 2504
อีเมลล์ : somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th