News & Blog

รับมอบ“กิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี”

News & Blog

(11 ตุลาคม 2565) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ : ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม วิศวกร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส (รับมอบแทนนายสมศักดิ์ ปามึก) และคุณกิตติพงศ์ กิตติเมธีพันธ์, Senior sales Manager บริษัท มิตรเจริญ เคเบิล เวอร์คส จำกัด เข้ารับมอบ “กิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี” โดยผลงานเรื่อง ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to BIZ (Thailand Tech Show 2022) โดยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้มอบกิตติกรรมประกาศดังกล่าว

โดยผลงานเรื่อง ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นผลงานของนายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศสและเป็นผลงานซึ่งอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายแก่บริษัทมิตรเจริญ เคเบิล เวอร์คส จำกัด ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยของหน่วยงานพันธมิตรให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานเรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” เป็นผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์เพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมของหลักสูตรการตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ 1 ของฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สร้างชิ้นงานเชื่อมที่สามารถกำหนดความยาวและตำแหน่งที่แน่นอนได้ใกล้เคียงกับขนาดจุดบกพร่องแบบขาดการหลอมละลายที่เกิดขึ้นจริง และมองเห็นตำแหน่งของจุดบกพร่องจากชิ้นงานตัดขวางได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมศักดิ์ ปามึก โทร. 02 555 2000 ต่อ 2504
อีเมลล์ : somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th