News & Blog

Prof.Dr.Noureddine TAKORABET, Université de Lorraine, France เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

News & Blog

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนากิจการ สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Noureddine TAKORABET, Université de Lorraine, France ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกันมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังมีความร่วมมือกันในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสองปริญญา (Dual Degree Program) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (Electrical and Energy Engineering) ระหว่าง Université de Lorraine กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาเอกจากทั้งสองมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ได้เข้าพบ อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกันในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสองปริญญา (Dual Degree Program) ระหว่าง Université de Lorraine กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อไปอีกด้วย

และในปีการศึกษา 2565 บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ดร.บุรินทร์ ยอดวงศ์ นักวิจัย ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสองปริญญา (Dual Degree Program) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (Electrical and Energy Engineering) เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา