News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

7 ธันวาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน

ผู้ร่วมลงนามประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนากิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และวิจัย สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 205 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ทั้งสองหน่วยงาน เป็นสักขีพยานในการลงนาม ครั้งนี้

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน อาทิ ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ห้องปฏิบัติการฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัต และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ
ตำหน่ง นักวิจัย สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
อีเมลล์ : nakarin.s@tfii.kmutnb.ac.th