News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

News & Blog

โครงการที่ 1 
โครงการออกกำลังกาย เรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรง สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี และลดความเครียดในการทำงานของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความรู้ ซึ่งผู้ดำเนินโครงการคาดหวังให้บุคลากรของสถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง และมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ห่างไกลจากโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน และภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการไม่ดูแลสุขภาพ ทั้งนี้โครงการออกกำลังกายของสถาบันฯ ยังตอบโจทย์เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้าน Sustainable Development Goals หรือ SDGs ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 3.4 เรื่องการลดอัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อโดยในโครงการนี้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย และการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โครงการที่ 2
โครงการเพื่อลดการพึงพาการใช้พลังงานจากภายนอก เรื่อง “โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส เพื่อทดแทนและลดปริมาณการพึ่งพาการใช้พลังงานจากภายนอก” มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อทดแทนและลดปริมาณการพึ่งพาการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งโครงการนี้ยังสามารถยังตอบโจทย์เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้าน Sustainable Development Goals หรือ SDGs ในด้านการสร้างหลักประกันด้านพลังงาน
ทั้งนี้สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส มีเป้าหมายที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติมให้เต็มพื้นที่หลังคาของสถาบันฯ เนื่องจากโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาของสถาบันฯในระยะแรกประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการพึ่งพาการใช้พลังงานจากภายนอกได้เป็นอย่างดี