News & Blog

จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1” (Penetrant Testing Level 1 : PT 1) ให้กับกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ EEC

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ.ระยอง จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1” (Penetrant Testing Level 1 : PT 1) ให้กับกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ EEC จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรม 506 ชั้น 5 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

******************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการวิชาการได้ที่👇
📧 wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th
+66 (0) 2 555 2000 # 2503