News & Blog

จัดฝึกอบรมตามแนวทางโครงการ EEC เรื่อง “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00 เรื่อง “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2) ให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด จำนวน 9 คน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล (โครงการ EEC คือ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวทางอีอีซีโมเดล สำหรับผู้ตรวจสอบงานเชื่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนอกเขต EEC)

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสีให้มีความรู้และทักษะให้มีระดับความสามารถที่สูงขึ้นและได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐาน ISO 9712

******************************************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการวิชาการได้ที่

📧 wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th
+66 (0) 2 555 2000 # 2503