News & Blog

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย”

News & Blog

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย” เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ให้กับ บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 20 ท่าน โดย คุณสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม เป็นผู้ถ่ายทอด และเป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 704 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย และสามารถออกแบบสร้างชิ้นงานเชื่อมเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาการตรวจสอบงานเชื่อม

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กล่าวต้อนรับ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวอีกด้วย
******************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการวิชาการได้ที่
📧 wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th
+66 (0) 2 555 2000 # 2503