News & Blog

Prof.Dr.Babak Nahid-Mobarakeh จาก McMaster University, Canada เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ TFII

News & Blog

31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Babak Nahid-Mobarakeh จาก McMaster University, Canada ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน และบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักวิจัยของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในหัวข้อ Introduction to Model-Predictive Control : Case Study-Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

จากนั้นได้เข้าพบ อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในช่วงบ่าย