จัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001: 2015ให้กับบุคลากร

IMG_1606

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั...

Read More 0

จัดสัมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี Robotic process automation, Image sourcing, IIoT & Cloud computing เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน

IMG_1517

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอ...

Read More 0

ขอแสดงความยินดี กับ นายสมศักดิ์ ปามึก ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

IMG_6873

นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจส...

Read More 0

TFII ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก Agencies Public Company Limited

IMG_1419

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มจพ. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม...

Read More 0

TFII จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

IMG_1395

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2) ...

Read More 0

ฟรี TFII จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน

open house 12022563 2

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสา...

Read More 0

คณะผู้เยี่ยมชมจาก สปป.ลาวเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านเครื่องปรับอากาศ

IMG_1041

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยนายจามิกร ไต่ว...

Read More 0

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

IMG_5048

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ นายเทพ เทพวัฒนปิยกุล ผู...

Read More 0

TFII จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 4/2562

112382

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and L...

Read More 0

บุคลากรได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

สมศักดิ์-ปามึก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี (...

Read More 1