วิทยากร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เราพร้อมร่วมสร้างแนวทาง กระบวนการในระดับมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จุดหมายปลายทางและทิศทางที่แท้จริงขององค์กรเป็นหัวใจสำคัญ

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

นายเอกชัย กลิ่นบำรุง

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

นายทรงพล แดงเสริมศิริ

ตำแหน่ง วิศวกร

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

นายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล

ตำแหน่ง นักวิจัย

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

นายอดิศร ระดิ่งหิน

ตำแหน่ง

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายสมศักดิ์ ปามึก

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายไตรรัตน์ ด้วงฉ่ำ

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

นายจามิกร ไต่วัลย์

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

นางสาววรนุช อนุสาร

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

นายทวีวัฒน์ อาจหาญ

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายพงษ์ศิริ มุ่งพร

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายบุรินทร์ ยอดวงศ์

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

นายอนุชิต ยังสืบตระกูล

ตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

นายศุภทิน ลีปรีชานนท์

ตำแหน่ง วิศวกร

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

นายนพรัต กาญจนประยุธ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

นายทศพล คงกระพันธ์

ตำแหน่ง วิศวกร

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน

ตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

นายสรายุทธ มณีงาม

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

นายอภิบาล ไชยทิพย์

ตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

นายเจริญ ยงเสมอ

ตำแหน่ง  วิศวกร

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสุวัจน์ สิกบุตร

ตำแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้า

ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายอมร บุญเส็ง

ตำแหน่ง  วิศวกร

THAI-FRENCH INNOVATION INSTITUTE

เพราะเราพร้อมสำหรับการร่วมคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุด และพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในด้านการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างแนวทางและพัฒนาขีดความสามารถไปสู่ความสำเร็จ