ด้านการเรียนการสอน

การให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอน

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยจัดฝึกอบรม บริการห้องปฏิบัติการและห้องเรียน ในกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อทำโครงงานพิเศษระดับปริญญาตรี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นจำนวนมาก