งานบริการวิชาการด้านการให้คำปรึกษา

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส บริการให้คำปรึกษา โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้การให้คำปรึกษาอาจจะอยู่ในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น