วันที่สมัครอบรม (Date)ชื่อหลักสูตร (Course)รหัสหลักสูตร (Code)อบรมวันที่ (Duration of course)ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ (Coordinator's Name : Last-Firt)(Please print)ตำแหน่ง (Position)ฝ่าย (Department)สถานที่ทำงาน (Company' Name)ที่อยู่ (Address)โทรศัพท์ (Phone)โทรสาร (Fax)E-mail1. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)2. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)3. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)
01/08/2022IWICWD-066-0018/08/2022นางสาวอัชณี ซาอุรัมย์นักวิชาการโสตสำนักงานผู้อำนวยการมจพ.1518 Pracharat 1 Road0860919528auchanee.s@tfii.kmutnb.ac.thอัชณี ซาอุรัมย์นักวิชาการโสต
24/08/2022IWEWD-066-0031/08/2022นางสาวอัชณี ซาอุรัมย์นักวิชาการโสตมจพ.1518 Pracharat 1 Road0860919528auchanee.s@tfii.kmutnb.ac.th
28/08/2022WD-037-00 โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)จันทรา ประพันธ์ศิลป์ช่างเชื่อมไม่มี18/473 อาคารT2 ถ.ป็อบปูล่า อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี่ 111200967503862jan12341903@gmail.comจันทรา ประพันธ์ศิลป์ม.6กสนช่างเชื่อมWD-037-00 โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)