ใบลาอุปสมบท
ใบลาพักผ่อน
ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว
ใบขอยกเลิกวันลา